3 پند لقمان به پسرش

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند
می دهم که کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم اینکه
در بهترین بستر و رختخواب جهان
بخوابی
و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه
های جهان
زندگی کنی


پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر
هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم ؟!

لقمان جواب
داد:

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای
جهان را می دهد .
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای
احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است .
و اگر با مردم دوستی کنی ، در قلب آنها
جای می گیری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست .

/ 1 نظر / 38 بازدید