فریب شیطان به 9 طریق کاملا مشروع!!!

اول از همه گفتار و سخن گفتن است که با وسوسه های شیطانی، دروغ و غیبت آن
را در عبادت، تنبلی و خستگی رسوخ می کند، زیرکی انسان تبدیل به خودنمایی می
شود و یا بذل و بخششی که همراه با منت گذاشتن باشد. در مواردی چون زیبایی
ظاهری، انسان به وسوسه شیطان به خودنمایی و خودپرستی آلوده می شود. انسان
بردبار با نیرنگ و فریب ابلیس به راه های سفاهت و ابلهی کشیده می شود
(خصال، شیخ صدوق، ص 490) این صفات نه گانه ای بود که با وسوسه های شیطانی
موجب فریب انسان می شود.


 

/ 0 نظر / 18 بازدید