حکام موضوعات متفرقه_. موسیقى

1757. 1) کدام موسیقى حرام است و آیا گوش دادن به آن براى رفع خستگى ناشى از کار یا افسردگى و مانند آن اشکال دارد؟

ج. آن چه مطرب است، از حیث
غناى حرام است و از حیث لهو با آلات موسیقى، پس مطلقا حرام است و اگر
استعمال آن ها در غیر لهو باشد، بنابر احتیاط جایز نیست.

2) رقص و آواز در مجالس عروسى که زن ها و مردها جدا باشند، آیا اشکال دارد؟

ج. رقص خلاف احتیاط است، آواز هم به غنا و غیر غنا منقسم مى  شود که در صورت غنایى بودن حرام مى  باشد.

ملاک حلّیت موسیقى

1758. مبانى فقهى حرمت موسیقى و معیار تعیین مصداق موسیقى مطرب چیست؟

ج. ملاک حرمت اطراب شأنى
است که معمولاً در زدن با آلات و ابزارهاى آن مطرب شأنى مى شود و علامت آن
غلبه ى مقرونیّت آن ها با محرّمات دیگر است.

 

مجالس لهو و لعب

1759. منظور از مجالس لهو و لعب چه مى  باشد؟

ج. مجالس لهو و لعب، مجالسى است که مناسبت با مجالس اهل فسق و گناه دارد.

 

تفاوت موسیقى و ترانه سنتى و غیر سنتى

1760. آیا فرقى بین موسیقى
سنّتى و غیرسنّتى، ترانه به زبان محلى و یا زبان هاى دیگر و استفاده از
نوار ضبط شده آن وجود دارد؟ خرید و فروش این گونه نوارها چگونه است؟

ج. در حرمت موسیقى تفاوتى بین سنتى و غیرسنتى آن وجود ندارد و در صورت حرمت اصل موسیقى، خرید و فروش نوارهاى آن نیز حرام است.

 

آثار روحى موسیقى

1761. گوش کردن موسقى باعث چه تحولاتى در روح انسان مى  شود؟ آیا حکم موسیقى تابع این امور است؟

ج. گوش دادن موسیقى آثار منفى فراوانى در روح انسان دارد، ولى حکم شرعى آن دایر مدار آن آثار نیست.

رابطه علم موسیقى با حکم فقهى آن

1762. هنر موسیقى، مبتنى بر اصول و قواعد علمى و تاریخى است، چرا افراد دین دار آشنا با موسیقى، مرجع تشخیص حکم آن قرار نگیرند؟

ج. مرجع تشخیص حکم در تمام احکام شرعى، مرجع تقلید جامع شرایط است که بر فهم و استنباط نظر شارع قدرت دارد و در تشخیص موضوعات، به متخصصین و خبره ى آن مراجعه مى  شود.

 

موسیقى درمانى

1763. آیا موسیقى درمانى جایز است؟

ج. استفاده موسیقى براى درمان نیز همانند موارد دیگر آن جایز نیست.

 

استفاده از موسیقى براى اغراض علمى و...

1764. آیا استفاده و آموزش موسیقى در مواردى مثل هنر و طبابت و افزایش شیر دام و رشد گیاه و... ، جایز است؟

ج. موارد استفاده از موسیقى موجب تغییر حکم شرعى آن نمى  شود.

 

استماع، ساخت، فروش، تعلیم و تعلّم موسیقى مطرب و آلاتش

1765. گوش دادن به آهنگ ها، ساخت، فروش، تعلیم و تعلّم موسیقى و آلاتش چه حکمى دارد؟

ج. ظاهرا همه  ى این ها جایز نیست.

 

شنیدن موسیقى در خانواده

1766. در خانواده  اى که یک
یا چند نفر از اعضاى آن موسیقى گوش مى  کنند و بقیه با اجبار و قهرا صداى
موسیقى به گوش آن ها مى  خورد و امر به معروف و نهى  ازمنکر آن ها فایده 
اى ندارد، چه حکمى دارد و گناه گوش کردن این نوارها بالاخص در ماه محرم و
صفر و رمضان به عهده کیست؟

ج. به گوش خوردن موسیقى، همانند شنیدن آن حرام نیست و گناه عمل حرام اعم از شنیدن موسیقى و... در ماه  هاى حرام مضاعف است.

 

موسیقى و یاد خدا

1767. اگر شنیدن موسیقى و یا غنا انسان را به یاد خداوند متوجه کند، آیا شنیدن آن مانعى دارد؟

ج. انسان با عملى که مورد
رضاى خداوند نیست، نمى  تواند به یاد خداوند باشد و چنین امورى نمى  تواند
موجب تغییر حکم شرعى موسیقى و غنا باشد.

 

ملاک جواز و عدم جواز نوارهاى ترانه و موسیقى

1768. آیا داشتن مجوز از وزارت ارشاد دلیل بر مجاز بودن صداى خواننده یا ترانه  ى او مى  باشد؟

ج. مجوّز آن وزارت خانه، نمى  تواند مجوّز شرعى براى نوارهاى موسیقى و ترانه باشد.

 

شنیدن موسیقى  هاى صدا و سیما

1769. شنیدن موسیقى  هایى که از صدا و سیما پخش مى  شود چه صورت دارد؟

ج. فرقى با موارد دیگر نمى 
کند و به طور کلّى شنیدن موسیقى مطرب حرام است و در فرض مذکور به هر نحو
ممکن باید از شنیدن آن اجتناب نمود.

 

تجلیل از نوازندگان در رسانه عمومى

1770. تشویق و تجلیل از
بعضى نوازندگان و حرفه آن ها در بعضى روزنامه  ها و مجالس و رسانه  هاى
خبرى دیگر و شرکت در این برنامه  ها و تشویق آن ها چه حکمى دارد؟

ج. چون نواختن و شنیدن موسیقى مطرب حرام است، کلیّه امورى که به عنوان مقدمه یا ترویج آن محسوب مى  شود نیز حرام است.

 

دیدن فیلم با آهنگ

1771. آیا کارتون هاى خارجى که آهنگ هاى شاد دارند، حرام است؟

ج. اگر مطرب باشند، شنیدن موسیقى آن حرام است و در این صورت دیدن فیلم، بدون آهنگ از این جهت اشکالى ندارد.

 

شنیدن موسیقى بدون حالت طرب

1772. شنیدن نوارهاى ترانه
خواننده زن و مرد و نواختن ارگ یا آهنگ هاى رادیو و تلویزیون، اگر به خود
گوش دهنده آن حالت طرب دست ندهد، چه حکمى دارد؟

ج. چون میزان در مطرب بودن اطراب شأنى است نه فعلى؛ بنابراین در فرض سؤال نیز شنیدن آن ها حرام است.

 

نى زدن

1773. نى زدن اگر موجب فساد نباشد، چه حکمى دارد؟

ج. نى از آلات مخصوص موسیقى است و اشکال دارد.

 

موسیقى حلال

1774. آیا موسیقى حلال نیز وجود دارد، موسیقى آرام چه وجه ى دارد؟

ج. اگر با آلات و ابزار لهو باشد، صورت حلال ندارد.

 

شنیدن آهنگ هاى شاد براى شادابى روحى

1775. براى رفع خستگى روح و
جانم آهنگ هاى شاد گوش مى  کنم، زیرا خدا آزار رساندن به روح توسط خود
انسان را محکوم مى  کند، پس گمان نمى  کنم رفع خستگى روح با آهنگ اشکالى
داشته باشد؟

ج. موسیقى بزرگ ترین و
بیشترین آسیب را به روح انسان وارد مى سازد و او را از قرب پروردگار متعال
دور مى سازد، بنابراین شما که نگران روح خود هستید، باید از شنیدن موسیقى
حرام خوددارى نمایید.

 

عدم تأثیر نوارهاى مبتذل

1776. برخى مى  گویند نوارهاى ترانه روى ما تأثیر منفى ندارند، آن ها را چگونه ارشاد کنیم؟

ج. ملاک حرمت تأثیر فعلى نمى  باشد، بنابراین در این صورت نیز آن ها نباید موسیقى گوش کنند.

 

شنیدن ترانه  ى غمگین

1777. آیا شنیدن ترانه  ى غمگین جایز است؟

ج. تفاوتى با انواع دیگر موسیقى ندارد و غمگین بودن سبب حلیّت نمى  شود.

 

شنیدن ترانه  ى دیگرى

1778. گوش دادن به صداى کسى که ترانه  اى را زمزمه مى  کند، چه حکمى دارد؟

ج. اگر ترانه را به آن سبک بخواند، به صورتى که به حالت غنا برسد، حرام است.

 

شنیدن اجبارى موسیقى مبتذل

1779. انسان اگر به اجبار به موسیقى مبتذل گوش کند، چه حکمى دارد؟

ج. اختیارا خودش نباید گوش دهد و حکم به گوش خوردن موسیقى (سماع) با شنیدن آن (استماع) فرق مى  کند.

شنیدن موسیقى در وسایل نقلیه عمومى

1780. در صورتى که در شرایط زمانى یا مکانى خاص، سوار اتومبیل عمومى باشیم که چاره  اى جز شنیدن ترانه و موسیقى نباشد، تکلیف چیست؟

ج. خود انسان اختیارا نباید
گوش دهد، پس مى  تواند به گونه  اى خود را مشغول ذکر و یا امور دیگر نماید
که شنونده  ى موسیقى نباشد، هر چند صداى آن به گوش وى بخورد.

 

پخش آهنگ در مسجد و حسینیه

1781. حکم پخش کردن آهنگ هاى مذهبى در مساجد و حسینیه  ها چه مى  باشد؟

ج. انجام امورى که موجب هتک حرمت مسجد مى  شود، حرام است و گناه آن مضاعف است.

 

حکم دایره زدن

1782. آیا دایره زدن حلال است؟

ج. دایره نیز از آلات و وسایل طرب مى  باشد و استعمال آن حرام است.

 

شکستن وسایل موسیقى

1783. حکم وسایل طرب و
استفاده و خرید و فروش و ساختن و تعلیم و تعلم آن ها از قبیل تار، سه تار،
سنتور، تنبور، قانون، قیچک، کمانچه، نى، تنبک، دف، پیانو، ویولون، ویلا،
کلارینت، فلوت، هورن، ترومپت، و سازهاى کوبه  اى، چه صورتى دارد و خانه  ها
و مؤسسات و اشتغال و درآمد از این راه چه حکمى دارد؟ شکستن آن ها ضمان 
آور است یا خیر؟

ج. چون وسایل ذکر شده،
ابزار و آلات ویژه لهو مى  باشند اشتغال و درآمد آن ها و کلّ امور مذکور
حرام است و از بین بردن صورت و شکل ظاهرى آن ها واجب است و در این خصوص
ضمانى ندارد.

 

کسب از طریق آموزش نوازندگى

1784. آیا از لحاظ شرعى نواختن موسیقى و آموزش و فراگیرى آن، شغل و درآمد آن حلال محسوب مى  شود؟

ج. اشتغال و کسب درآمد از چنین حرفه  هایى حرام است.

 

آموزش خوانندگى و نوازندگى

1785. یادگیرى خوانندگى یا نوازندگى موسیقى توسط جوانان و نوجوانان چه حکمى دارد؟

ج. حرام است.

 

اجرت تکثیر نوارهاى مبتذل

1786. آیا گرفتن اجرت براى تکثیر نوارهاى صوتى که محتوى امور حرامى هستند، جایز است؟

ج. خیر، حرام است.

 

خرید و فروش آلات و وسایل موسیقى

1787. خرید و فروش اسباب مشترکه موسیقى، چه حکمى دارد؟

ج. خرید و فروش آلات لهو،
مثل تار و حتى سازهاى کوچک حرام است؛ مگر این که منفعت مشروع و حلالى از آن
برده شود و معامله براى آن منفعت حلال واقع شود که بنابر اظهر در این صورت
معامله صحیح است.

آلات موسیقى در مجالس اهل بیت ـ علیهم  السّلام ـ

1788. استفاده از طبل، سنج و شیپور در مراسم عزادارى چه حکمى دارد؟

ج. خلاف احتیاط است.

 

مصونیت از مفاسد عمل حرام

1789. آیا مى  توان به استناد این که از مفسده حرام مثل رقص و قمار و شراب و غنا مصونیت دارم، مرتکب حرام؟

ج. هر عمل حرامى داراى
مفسده است، چه فرد آن را درک نماید و چه متوجه آن نشود؛ بنابراین در هر
صورت از چنین اعمال حرامى باید پرهیز نمود.

منبع: وبسایت ایت الاه بهجت (ره)

/ 0 نظر / 19 بازدید