چرا دعا هایمان مستجاب نمی شود؟!

5-می گویید به پاداش الهی علاقه دارید،اما همواره کاری انجام می دهید که شما را از آن دور می کند.

6-نعمت خدا را می خورید و حق شکر او را ادا نمی کنید.

7-به شما دستور داده است که دشمن شیطان باشید(و شما طرح دوستی با او می ریزید)،ادعای دشمنی شیطان دارید اما عملاً با او مخالفت نمی کنید.

8-شما عیوب مردم را فراروی خود گذاشته و عیب های خود را پشت سر افکنده اید.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید