صراط و میزان اعمال

عبور از این گذرگاه صعب العبور خطرناک بستگی به
چگونگی اعمال انسانها دارد چنان که در حدیث معروفی می خوانیم:منهم من یمر مثل
البرق، و منهم من یمر مثل عدو الفرس، و منهم من یمر حبوا، و منهم من یمر مشیا، و
منهم من یمر متعلقا، قد تاخذ النار منه شیئا و تترک شیئا، بعضی مانند برق از آن می
گذرند و بعضی همچون اسب تیز رو، بعضی با دست و زانو، بعضی همچون پیادگان و بعضی به
آن آویزان می شوند (و می گذرند!) گاه آتش دوزخ از آنها چیزی را می گیرد و چیزی را
رها می کند!» (2)

اما «میزان » چنانکه از نامش پیداست وسیله ای است
برای سنجش اعمال انسانها، آری در آن روز همه اعمال ما را می سنجند و ارزش و وزن هر
یک را آشکار می کنند:

«و نضع الموازین القسط لیوم القیمة فلا تظلم نفس
شیئا و ان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین، ما ترازوهای عدل را
در روز قیامت بر پا می کنیم، و به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود، حتی اگر به مقدار
سنگینی یک دانه خردل (کار نیک و بدی) داشته باشد ما آن را حاضر می کنیم و (جزایش را
به او می دهیم) و کافی است که حساب کننده باشیم!» . (3)

«فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة×و اما من
خفت موازینه فامه هاویة، اما کسی که در آن روز، ترازوهای اعمالش سنگین است، در یک
زندگی رضایتبخش خواهد بود، و کسی که ترازوهایش سبک است جایگاهش دوزخ است!» (4)

آری عقیده ما این است که نجات و رستگاری در آن جهان
بستگی به اعمال انسانها دارد، نه آرزوها و پندارها، هر کس در گرو اعمال خویش است و
بدون پاکی و تقوا کسی راه به جایی نمی برد: «کل نفس بما کسبت رهینة، هر انسانی در
گرو اعمال خویش است » . (5)

این شرح کوتاهی بود از چگونگی «صراط » و «میزان »
هر چند جزئیات آن برای ما معلوم نیست و همان گونه که قبلا نیز گفته ایم چون سرای
آخرت عالمی است بسیار برتر از جهانی که در آن زندگی می کنیم، درک همه مفاهیم آن
برای ما زندانیان دنیای مادی مشکل یا غیر ممکن است.

پی نوشتها:

1- سوره مریم، آیات 71 و 72.

2- این حدیث با مختصر تفاوتی در منابع معروف شیعه و
اهل تسنن، مانند کنز العمال حدیث 39036 و قرطبی، جلد 6، صفحه 4175 ذیل آیه 71 سوره
مریم و صدوق در امالی خود آن را از امام صادق (ع) نقل کرده است.در صحیح بخاری نیز
بابی دیده می شود تحت عنوان «الصراط جسر جهنم » (صحیح بخاری، جلد 8، صفحه 146)
.

3- سوره انبیاء، آیه 47.

4- سوره قارعه، آیات 6 تا 9.

5- سوره مدثر، آیه 38.

منبع:مجمع جهانی شیعه شناسی

/ 0 نظر / 20 بازدید